www.OmGyan.com
Make your own astrology software!

Astrology
Horoscope Samples
OmGyan Home
Yoga
 

  You are Here:   OmGyan Home  >  Astrology >  Longitude & Latitude

Longitude & Latitude of Turkmenistan

SrCity Longitude Latitude
1Ashgabat38.00N57.50E
2Ashkhabad/Ashgabat38.00N57.50E
3Atrak / Atrek37.35N53.58E
4Atrek37.35N53.58E
5Babadayhan37.42N60.23E
6Bayram-Ali / Bayramaly37.37N62.10E
7Chardzhou / Charjew39.06N63.34E
8Charjew39.06N63.34E
9Cheleken39.34N53.16E
10Cheleken Yarymadasy39.30N53.15E
11Dargan Ata49.29N62.10E
12Darvaza40.11N58.24E
13Dashhowuz41.49N59.58E
14Dashkopri36.16N62.08E
15Dushak37.13N60.01E
16Esenguly37.37N53.59E
17Garabogazkol Aylagy41.00N53.30E
18Gasan Kuli / Esenguly37.37N53.59E
19Gazanjvk39.16N55.32E
20Gushgy35.20N62.18E
21Gyzylarbat39.04N56.23E
22Gyzyletrek37.36N54.46E
23Imeni 26 Bakinskikh Komissarov39.22N54.10E
24Kera Bogaz Gol, Zaliv / Garabogazkol Aylagy41.00N53.30E
25Kara Kum39.30N60.00E
26Kerki37.50N65.12E
27Kirovsk / Babadayhan37.42N60.23E
28Kizyl-Arvat / Gyzylarbat39.04N56.23E
29Koneurgench42.19N59.10E
30Krasnovodsk / Turkmenbashi40.05N53.05E
31Kunya-Urgench / Koneurgench42.19N59.10E
32Kushka / Gushgy35.20N62.18E
33Muragab38.18N61.12E
34Nebitdag39.30N54.22E
35Ogruchinskiy, Ostrov38.55N53.02E
36Sarakhs36.32N61.13E
37Tashauz / Dashhowuz41.49N59.58E
38Vyshzha / Imeni 26 Bakinskikh Komissarov39.22N54.10E
39Yerbent39.30N58.50E
40Yoloten37.18N62.21E

Next: Longitude & Latitude of Turks & Caicos Islands


 
Google
OmGyan HomeYogaAstrologyServicesContact UsAbout Us