www.OmGyan.com
Make your own astrology software!

Astrology
Horoscope Samples
OmGyan Home
Yoga
 

  You are Here:   OmGyan Home  >  Astrology >  Longitude & Latitude

Longitude & Latitude of Algeria

SrCity Longitude Latitude
1Abadla31.02N2.45E
2Adrar deslforas27.51N00.11E
3Aflou34.07N02.03E
4Ahaggar23.00N06.30E
5Ain Sefra32.47N03.37W
6Alger36.42N03.08E
7Algiers Alger36.42N03.08E
8Annaba36.50N07.46E
9Arak25.00N03.45E
10Batna35.34N06.15E
11Bechar31.38N02.18W
12Bejaia36.42N05.02E
13Berriane32.50N03.36E
14Biskra34.50N05.44E
15Blida36.30N02.49E
16Bordi Fly Ste. Marie27.19N02.32W
17Bordj-in-Eker24.09N05.03E
18Bordi Omar Driss28.10N06.40E
19Bougie Bejaia36.42N05.02E
20Chergui, Chott ech34.21N00.25E
21Colomb-B echar = Bechar31.38N02.18W
22Constanti ne36.25N06.42E
23Djanet24.35N09.32E
24Djelfa34.40N03.15E
25Ech Cheliff36.10N01.20E
26El Asnam Ech Cheliff36.10N01.20E
27El Bayadh33.40N01.01E
28El Golea30.30N02.50E
29El Qued33.20N06.58E
30Ghardaia32.20N03.37E
31Hassi Me ssaoud31.51N06.01E
32Hauts Pla teaux35.00N01.00E
33Hodna, C hott el35.26N04.43E
34Hoggar23.00N06.30E
35Illizi26.31N08.32E
36In Salah27.10N02.32E
37Kerzaz29.29N01.37W
38Khenchela35.28N07.11E
39Laghouat33.50N02.59E
40Mascara35.26N0.06E
41Mecheria33.35N0.18W
42Medea36.12N02.50E
43Messaad34.08N03.30E
44Mostaganem35.54N0.05E
45M'sila35.30N04.29E
46Occidental Grand Erg.30.20N01.0E
47Oran35.45N0.39W
48Oriental Grand Erg.30.0N06.30E
49Ouahran Oran35.45N0.39W
50Ouallene24.41N01.11E
51Ouargla31.59N05.16E
52Reggane Zaouiet Reggane26.32N0.3E
53Saharien Atlas33.30N1.0E
54Setif36.9N5.26E
55Skikda36.50N6.58E
56Tanezrou ft23.9N0.11E
57Tiaret35.20N1.21E
58Timimoun29.14N0.16E
59Tindouf27.42N8.10W
60Tlemcen34.52N1.21W
61Touggourt33.6N6.4E
62Zaouiet R26.32N0.3E

Next: Longitude & Latitude of Andorra


 
Google
OmGyan HomeYogaAstrologyServicesContact UsAbout Us